2% PENTRU ARTA


Stimati iubitori de arta si artisti!

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Asociatia Artistilor Plastici Mures este organizatia artistica prezenta viata culturala tirgumureseana si nu numai, prin expozitii nationale si internationale, tabere de creatie si multe alte activitati. Realizarea acestor activitati a fost posibila numai cu ajutorul autoritatilor, carora le multumim, dar si cu ajutorul donatiilor si sponsorizarilor de la persoane fizice si juridice.
Dezvoltarea activitatilor AAP Mures in ultimii ani este evidenta, toate aceste actiuni ridicand nivelul artistic al asociatiei, aducand recunoastere nationala si internationala.

In acest sens va punem la dispozitie formularul 230 pe care il puteti descarca si completa cu datele Asociatiei Artistilor Plastici (conform instuctiunilor de mai jos) :
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA ARTISTILOR PLASTICI TIRGU MURES
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult:  2610897
Cont bancar (IBAN):  RO66 RNCB 0193 0160 20270001

Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Depuneti formularul direct sau trimiteti-l prin posta cu scrisoare recomandata (confirmare de primire) la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu.

De la Asociaţia Artiştilor Plastici Târgu-Mureş


Modul ce completare al formularului este urmatorul:

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații:
— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită
restituirea acestora;
— contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;
[...]
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
— anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: [...]
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult. 
[...]

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE
ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE
IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumirea instituției de credit — se înscrie denumirea băncii de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației în materie.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate — se menționează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc.
Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.

(MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.2007)

Asociatia Artistilor Plastici Mures va multumeste pentru sprijin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu