luni, 14 noiembrie 2011

Cuvantul de deschidere a expozitiei de la Budapesta

Expozitia a fost prezentata de Dr. Aniszi Kálmán , scriitor, Cavalerul Culturii Maghiare ( író, ny. egyetemi oktató, a Magyar Kultúra Lovagja) pe care il redam in limba maghiara:


Kézen fogva                         

Messzirõl jött kedves vendégek õk, de nem úttörõként érkeztek, az ösvényt mások taposták ki, már régecskén. Banner Zoltán kiváló mûvészettörténésztõl tudjuk, hogy Erdélyben a székelység már a középkorban létrehozta a maga kõfaragó, oltárkészítõ iskoláit. Ezt bizonyítják a Szent László legendakör gyakori templomi ábrázolásai. A reneszánsz és a reformáció korában a templomok festett famennyezeteinek naiv ember- és természetábrázolásain át vezetett az út a XX. század önállósult polgári mûfajai felé.

         Elemi erõvel tört fel a mélybõl az immár mögöttünk álló század életérzése és kifejezõkészsége olyan festõknél, mint Márton Ferenc, Nagy István, Szopos Sándor, Nagy Imre, késõbb Bene József, Bordi András, Incze István, Karácsony János.
         Árnyalta és gazdagította ezt az önkifejezést a nagybányaiak plein air festészete.
A két világháború közötti idõszak köztudata számára e régió festõi fedezték fel az elemekkel küzdõ, a létküzdelembe beleszikkadt ember témáját. A székelyföldi táj természeti-légköri változatossága, színpompája, monumentalitása nyert ilyenformán új festõi funkciót.
         A népéletbõl vett elemekkel csak a XX. század tízes éveiben ismerkedtek meg a székes fõváros tárlatlátogatói: mindenekelõtt Márton Ferenc szecessziós világára, Nagy István földszagú pasztellképeire gondolunk. Õket követte Nagy Imre, akinek élettõl duzzadó férfi-, de fõleg nõalakjai méltóságteljesen néznek szembe a mostoha természeti viszonyok emberpróbáló erejével.
         Az 1944 utáni nemzedék emberábrázolásaiban a tájegység-sorskép összefüggése áll a középpontban. Õk a történelmi és társadalmi gondokat beleágyazták a sajátos természeti közegbe – konkludál a mûvészeti író.

         Ennek a gazdag örökségnek a folytatói kívánnak lenni a Budapesten bemutatkozó marosvásárhelyi festõmûvészek.

Minthogy a felmutatott munkák döntõ hányada tájkép, indokolt, hogy elsõként errõl szóljunk röviden.
 Csak az érzi igazán a természet éltetõ és megtartó erejét, aki fájdalmasan elszakadt tõle. Hovatovább az emberiség zöme nagy városokban, megapoliszokban fog élni, kényszerûen egymáshoz ragasztva, mindegyre távolodva õseink természetközpontú világától. Hétvégi kiruccanásokkal, felhõkarcolók tetejére rögtönzött „mini-parkokkal”, miegyebekkel hitetgetjük magunkat, hogy nincs minden veszve, jóllehet mára aggasztóan elvékonyodott az a bizonyos köldökzsinór. Gyermekkori vagy ifjúi, ritkábban érettebb életkori élmények vonzanak bennünket ellenállhatatlanul egy-egy tájhoz, ódon épülethez, sajátos hangulatú öreg zughoz.  Vágyunk, elvágyódunk, furcsa érzések támadnak bennünk idõnként. Az ember természetében van, hogy teljesülni akar. Hiánylény voltunk és az elképzelt teljesség között feszülõ íven ingázunk oda-vissza. A hiányból fakadó eme belsõ feszültség szüntelen ösztökél, ûz bennünket az elérhetetlen felé.
         Ha így van ez általában, mennyivel inkább érvényes az ilyesmi az alkotómûvészre, akiben az örök ethosz munkál. Aki mindig másmilyennek, jobbnak, szebbnek, emberibbnek szeretné tudni a világot, mint amilyen a maga valóságában. Nos, ez az, ami benne rejlik minden hitelt érdemlõ mûben és életmûben. Ezért mondhatta Schiller, hogy a mûvészet út az erkölcsösséghez.
         Ezen a nagyszabású kiállításon ismét és újfent megbizonyosodhattunk arról, hogy a vendégmûvészek igazi ihletõje Erdély a maga lenyûgözõ tájaival és embereinek sajátos életvitelével
A tájélményeket rögzítõ, megkapó hangulatú festmények mellett gondolati indíttatású elvont(abb) tárgyú munkákkal is találkozik a tárlatlátogató. Látnivaló, hogy az alkotók valósággal beleérezték magukat az ábrázolt tájakba, tájrészletekbe. A sokféle  látvány idõnként olyan asszociációkat is ébreszt bennünk, amelyek egészen messze visznek az ábrázolt témától, el, az egyetemesség felé. Való igaz, nem mindig az az  fontos, amit közvetlenül látható. Vannak esetek, amikor a dologi világ jelenségei inkább csak a  gondolati-érzelminek az anyagi hordozói. Amikor is a miértek és a hogyanok kerülnek a mûvészi közlés homlokterébe.
Hisszük és valljuk, hogy nincsenek és nem is lehetnek eleve elõkelõbb és alacsonyabb rendû mûfajok, mûnemek, mûvészeti ágak… Mindegyik mûalkotás mûvészi rangját önértéke határozza meg. Itt is egyaránt találkozunk kiérleltebb mûvekkel és kevésbé kiérlelt munkákkal; míves alkotások nyújtanak maradandó élményt, miközben a kevésbé sikerültek ernyesztik lelkesülésünket - amiként az lenni szokott majd minden nagy szabású seregszemlén. Bíztató azonban, hogy az önkifejezésre törekvõ, telesülni óhajtó mûvészkolónia tagjainak további fejlõdése értõ mesterek kezében van. Õk reá a legfõbb garancia.
 Marosvásárhely messze földön híres volt és maradt ifjú tehetségek mûvelésében, csiszolásában, útra bocsátásuk terén. A kolozsvári Képzõmûvészeti Egyetemre hosszú évtizedekre visszamenõen Vásárhelyrõl érkezett a legtöbb felkészült jelölt, hogy összemérjék  tudásukat, képességüket Erdély, sõt az Erdélyen kívüli romániai országrészek hasonló ambíciójú fiataljaival. A kolozsvári Képzõmûvészeti Egyetem hallgatói között is mindig a Vásárhelyrõl érkezõk voltak a legtöbben.
         A közszemlére bocsátott munkák meghatározó hányada hagyományos szemléletû, figurális alkotás. Mellettük azonban láthatunk elvontabb, a belsõ formákkal kísérletezõ, ilyen lehetõségeket keresõ táblaképeket is. A kísérletezõbb szellemûeket látni valóan a struktúra, a kompozíció, a térszerkesztés foglalkoztatta. Egy szerzõ bõrdomborítással igyekezett a kép kifejezõ erejét emelni. Más valaki színes  textildarabokkal helyettesítette a festékanyagot, így vélt elérni, nem is sikertelenül, remélt hatásokat. Ízelítõt kaptunk a népi fafaragás mesterszintû tudásából is, és a naiv, népi motívumokat feldolgozó textilmûvészetbõl.    
         Általános érvénnyel megállapítható, hogy e kis mûvészközösség tagjai kései Rousseauként keresik – nem feltétlenül tudatosan - az emberi viszonyok zavartalan bensõségességét, az otthon fészekmelegét, ember és természet, ember és környezet egzisztenciális kapcsolatának lehetséges módozatait. Ebbõl a  hitvallásból születtek ezek a természet múló csodáiról alkotott, egyénenként-mûvenként változó, mûvészi lenyomatok.  A levegõég ragyogása és mélykékje, a fûzöldek, a sárgák és a vörösek, a ködbeveszõ hegycsúcsok, a völgyek opálja, a fény és az árnyék tovatûnõ alakváltozatai…, az alkotó lelkek rezdülései. Ahány tájképek – megannyi lélekállapot. Õszinte vallomások a transzszilván táj változatosságáról, varázslatosságáról.
 Ebbõl a képi világból  jelzést kapunk arról is, hogy a népi élet százados zavartalanságát Erdélyben is kikezdte az erõszakosan elõretörõ,  zajos  20-21. századi civilizáció, lassan, de visszavonhatatlanul alásüllyesztve a hagyományos életformákkal együtt azok tárgyi kellékeit is. Amiképpen arról is üzennek a képek, hogy e zaklatott történelmi régió kemény élethez edzõdött embereinek hagyományõrzõ igyekezete, a szellemi kiválóságok iránti feltétlen tisztelete, nem kevésbé önépítkezõ ereje kellõ garanciája lehet e nemzetrész folyamatosságának, megmaradásának, mi több, felemelkedésének, még a vészterhez idõkben is. Érvényt szerezvén így  Tamási Áron szállóigévé vált örökérvényû gondolatának: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
És ne feledjük, mert minden bizonnyal ez a legfontosabb: lélekemelõ jelzést kapunk a helytállás erkölcsébõl is. A fel-felvillanó sziklabércek, a méregzöld erdõrengetegek, az idõtõl, széltõl, esõtõl, jégveréstõl megbarnult porták…, mind-mind azt üzenik, hogy ez a föld, eleink nehéz küzdelmek árán megszerzett és ezerszáz esztendeig megtartott földje a mi földünk. Egy vagyunk vele. Nekünk Erdély tényleg az édesanyánk.
Hinni és szolgálni! – a mûvészi kvalitásokon túl, ezt üzenik e festõkollektíva táblaképei, ami akár közös hitvallásként is felfogható. Hisz mindazok, akik egyazon földrajzi és szellemi égbolt alatt élnek, önépítkezésben és sorsrontásban is összetartoznak. Függetlenül attól, hogy ki milyen nyelven dicséri az Urat.
                                                                                                                                                                                            Aniszi  Kálmán

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu